ติดต่อคุณ ธิดารัตน์ 

  โทร 089-6987712

ธนาคารกสิกรไทย


เมืองไทยวัยเก๋า

วัยเก๋า by เมืองไทยประกันชีวิต

 

จุดเด่นของโครงการ
• มั่นใจได้ง่ายๆๆ...ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
• ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลังได้ง่ายๆๆ...ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 200,000 บาท*
• อุ่นใจได้ง่ายๆๆ...กับความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• สบายใจได้ง่ายๆๆ...ด้วยการรับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพถามให้กังวลใจ

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 200,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย   :  แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90    
     -  ระยะเวลาเอาประกันภัย              ครบอายุ 90 ปี
     -  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย       ครบอายุ 90 ปี
3. อายุของผู้เอาประกันภัย           :  50 – 75 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย            :  รายปี และรายเดือน (เป็นไปตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย)
5. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายโครงการได้
6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ
7. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม     
    สูงสุดของโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน  และเมื่อรวม
    จำนวนเงินเอาประกันภัยของโครงการเมืองไทย วัยเก๋ากับโครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้ม ยิ้ม แล้วสูงสุดไม่เกิน
    400,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

 กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือ
      วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา
      ประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
  1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
  2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ 
      การกบฏ   การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 
      การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย  เป็นต้น

หมายเหตุ  :   เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้
                   ภาษีบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ 
                   ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


สนใจแบบประกัน เมืองไทยวัยเก๋า กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

ชื่อ-สกุล
เพศ  หญิง   ชาย
เกิดวัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารับษาพยาบาล     โรคร้ายแรง
ชดเชยรายวัน         ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่านติดต่อตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต  ธิดารัตน์ โทร 089-6987712 email muangthaihappy@gmail.com

 เว็บไซต์ www.muangthailifetime.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ,ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสายตรง 081-6235868